Een frisse kijk

Projectmanagement betekent: weten wat je wanneer en hoe moet doen en waarom. Succesvol Projectmanagement is van zeer vele factoren afhankelijk. Natuurlijk is kennis van methoden en technieken noodzakelijk, maar sociale en managementvaardigheden en een professionele attitude spelen misschien nog wel een belangrijker rol. Naarmate projecten complexer worden stellen organisaties steeds hogere eisen.

Het bouwproces is een complexe aangelegenheid. Tal van partijen, zoals architecten, raadgevend ingenieurs, financiële instellingen, overheden en verzekeringsmaatschappijen zijn hierbij betrokken. Een opdrachtgever mist vaak de tijd, kennis en kunde om de inbreng van alle partijen met betrekking tot geld, tijd en kwaliteit op elkaar af te stemmen.
Door het niet of onvoldoende op elkaar aansluiten van taken en verantwoordelijkheden kunnen grote problemen ontstaan.
Elke bouworganisatievorm vereist een daarop specifiek toegesneden projectmanagementmodel.

Avec da Vinci onderkent genoemde probleemstelling en rekent het vakgebied Projectmanagement dan ook tot een afzonderlijke discipline in het bouwproces.
Avec da Vinci stelt voor de opdrachtgever de projectdefinitie op, welke invulling geeft aan de projectorganisatie en projectbeheersing vanaf ontwerpstadium tot en met de ingebruikname.
Om het bouwproces te kunnen beheersen worden per projectfase beslisdocumenten en voortgangsrapportages vervaardigd, zodat de toekomstige projectrisico’s en kansen inzichtelijk zijn.

  • Recente projecten